пятница, 20 января 2017 г.

Здоров'я майбутніх школярів !


З метою підвищення теоретичних та практичних медичних знань, набуття й закріплення практичних навичок, необхідних для збереження життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу, в рамках співпраці з ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» 17 січня 2017 року організовано  проходження навчання з надання  першої  допомоги медсестрами дошкільних навчальних закладів м. Тернополя на базі навчально-тренінгового центру ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» за адресою: вул. Чехова, 3.
             Навчання  включало теоретичний і практичний блоки. Заняття проводив доцент, завідувач курсу екстреної медичної допомоги кафедри «Невідкладої та екстреної медичної допомоги» ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» Ляхович Роман Мар’янович, який ознайомив присутніх з судомними нападами та іншими невідкладними станами у дітей, звернув увагу на комплектування аптечки медсестри дошкільного закладу. Практичний блок проходив з залученням студентів наукового гуртка (керівник: зав. курсу  екстреної медичної допомоги, доц. Ляхович Р.М.). Медсестри мали можливість не тільки ознайомитись з сучасними підходами до надання першої допомоги дітям у разі невідкладних станів, а й  практично закріпити  навички її надання.


пятница, 13 января 2017 г.

Увага! Здоров'я школярів!     Відповідно до пункту 6.8 Державних санітарних норм і правил «Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18.01.2017 №13 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 січня 2007р.за № 77/13344, загальна вага підручників із розрахунку на один навчальний день у комплекті з шкільним приладдям, без ваги ранця або портфеля не повинна перевищувати допустимих гігієнічних норм перенесення учнями ваги на відстань до 3 км:
I-II класи - 1,5 - 2,0 кг;

III-IV класи -  2,0 - 2,3 кг.;

V-VI класи - 2,3 - 3,0 кг.;

VII-VIII класи - 3,0 - 3,5 кг.;

IX-XI (XII) класи - 3,5 - 4,5 кг,;

среда, 11 января 2017 г.

З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ !!!Звіт роботи методоб'єднання вчителів основ здоров'я за I півріччя 2016-2017 н.р.


Звіт роботи методоб’єднання вчителів основ здоров’я за I півріччя 2016-2017 н.р. (методист Козловська Л.П.)

            Однією з ключових подій нового навчального року – прийняття концепції нової української школи, що започаткувало перехід до іншої філософії освіти, яка відповідає європейському розвитку України. За словами міністра освіти і науки України Лілії Гриневич, нова філософія освіти полягає в тому, щоб не тиснути на дитину,а заохочувати; не змушувати зубрити,а пояснювати і давати можливість вчитися на практичних завданнях;розвивати в дітей вміння висловлювати свою думку,а не мислити за нав’язаними шаблонами. Кардинально змінено підхід до викладання предметів зокрема основ здоров’я. Кожен урок повинен мати практичне спрямування. Екскурсії, конкурси, практикуми, зустрічі, ігри, тощо .., повинні стати основними формами проведення занять. Серед методів навчання повинні  домінувати інтерактивні .
            У цих умовах повинна змінитись роль учителя в навчально-виховному процесі. Вчитель - експерт, помічник, порадник і наставник, фасилітатор, зразок для наслідування. Тобто для сучасного вчителя характерний постійний розвиток, системна робота з підвищення професійної майстерно­сті, самоосвіта. Тому основне завдання методичної служби - допомога в реалізації акту­альних питань розвитку, удосконален­ня фахового рівня педагогічних кадрів; активізація творчого потенціалу; фор­мування здатності до швидкої адапта­ції в умовах, що постійно змінюються.
            Система методичної роботи з учителями основ здоров’я була концентрована навколо науково-методичної проблеми « Створення умов для подальшої модернізації навчально-виховного процесу  курсу «Основ здоров’я» на засадах освітніх інновацій та стимулювання до самоосвітньої діяльності педагогів» .
 Напрямки наукових досліджень методичних структур:
      Міжшкільне  методоб’єднання вчителів «Основи здоров’я» шкільного округу «Сонячний»
«Здоров’я учнів як педагогічна проблема. Формування культури здоров’я школярів, позитивного ставлення до здорового способу життя засобами інноваційних технологій».
      Міжшкільне  методоб’єднання вчителів «Основи здоров’я» шкільного округу «Східний»
«Самоосвітня діяльність вчителя - основа професійного зростання»
       Міжшкільне  методоб’єднання вчителів «Основи здоров’я» шкільного округу «Дружба»
«Розвиток  здоров’язбережувальної компетенції учнів в умовах критичних  ситуацій»
     Міжшкільне  методоб’єднання вчителів «Основи здоров’я» шкільного округу «Центр»
 «Формування інноваційної культури вчителя»
Медіа-центр
«Популяризація досвіду вчителів через веб-ресурс, видавничу діяльність –основа професійного становлення вчителя»
Пріоритетними завданнями методичної роботи а саме:
·       оптимальний вибір моделі методичної роботи з педагогічними кадрами;
·       модернізація змісту, форм розвитку професійної компетентності та культури вчителів;
·       вивчення, апробація та впровадження в пра­ктику ППД, наукових ідей, інноваційних технологій навчання;
·       організація творчої, науково-пошукової роботи в ЗНЗ;
·       здійснення постійного моніторингу показників роботи навчального закладу, окремих педагогічних працівників;
·       координація змісту, підходів, методичного забезпечення освітньо-виховних впливів на учня;
·       інформаційно-видавнича діяльність;
·       організація та проведення представницьких педагогічних заходів;
·       упровадження ефективних масових, колективних, групових та індивідуальних форм роботи з педагогіч­ними кадрами з використанням технологій, що забезпе­чують належні умови для неперервного професійного вдосконалення й зростання майстерності;
·       розвиток творчої активності педагогів, про­фесійної компетентності, духовності, відповідаль­ності за результати своєї праці;
·       вироблення форм і методів для підвищення фахо­вої майстерності вчителів та ефективності їхньої роботи.
У  І семестрі 2016-2017 н.р. методоб’єднання вчителів основ здоров’я працювало над реалізацією «Комплексна міська програма «Здоров’я тернополян» на період 2016-2018 роки» (наказ управління освіти і науки ТМР «Про заходи в рамках комплексної міської Програми «Здоров’я тернополян» на 2016-2018 роки» від 18.03.2016р.  № 133, реалізацією  проекту «Здорова дитина» у співпраці з Тернопільською міською молодіжною громадською організацією ФСК «СПОРТ-КЛАС».
Особливу увагу було звернуто на  оволодіння учнями здоров’язбережувальними компетенціями, що передбачають розвиток життєвих і спеціальних здоров’язбережувальних навичок , формування в учнів таких навичок як прийняття рішень, розв’язання проблем, творчого та критичного мислення, спілкування, самооцінки та почуття гідності, протистояння негативному психологічному впливові, подолання емоцій та стресу, а також розвиток співчуття і відчуття себе як громадянина. Особливий акцент зроблено на формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, формування культури здоров’я з відповідними ціннісними орієнтаціями.
Для реалізації цієї мети були підготовлені й проведені такі методичні заходи:
1. Серпневе методоб'єднання вчителів основ здоров'я.
Тема: Створення  умов для подальшої модернізації навчально-виховного процесу курсу «Основи здоров’я» на засадах освітніх інновацій та стимулювання до самоосвітньої діяльності педагогів»
Мета: створення якісного освітнього середовища для неперервної освіти вчителя  , розвиток здоров’язбережувальної , психосоціальної  та фахової компетентності вчителя , стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності, стимулювання до самоосвітньої діяльності педагогів.
Завдання:мотивація вчителів до інноваційної діяльності та її науково-інформаційна і методична підтримка, удосконалення педагогічної майстерності педагога, формування індивідуальної навчально-педагогічної системи, орієнтованої на розвиток здоров’збережувальної компетентності  учня.
План.
1.Підсумки роботи методоб’єднання вчителів «Основи здоров’я» у 2015-2016н.р. Основні орієнтири  щодо викладання предмету у 2016-2017 н.р. (Козловська Л.П. ТКМЦНОІМ)
2. Тренінг «Викладання курсу «Основи здоров’я» у 8класі» (Банах С.В. Гімназія «Гармонія»Галицького коледжу)
3. З досвіду роботи «Школи сприяння здоров’ю.» ( Кушнірчук В.В. ТЗОШ №19)
   4. Робота в групах «Планування роботи методичних комісій» (керівники методичних комісій)
2. 14 вересня, на базі ТЗОШ №20 відповідно до плану роботи методоб’єднання, проекту «Здорова дитина»,  на базі ТЗОШ №20  відбувся семінар-практикум для вчителів курсу «Основи здоров’я»: «Здоров’язбережувальні аспекти сучасного уроку».
В процесі роботи було розглянуто  проблему організації навчально-виховного  процесу  в напрямку його здоров'язбереження. Виділено основні вимоги до побудови сучасного уроку на засадах здоров'язбережувальної та здоров'яформувальної педагогіки.
        Особливий акцент зроблено на забезпеченні оптимального рухового ружиму учні під час уроку, проведенні валеопауз, фізкультхвилинок.
3. 26 та 27 вересня 2016 року на базі ТНВК ШЕЛ №9 відбулося засідання міжшкільного клубу «Планета здоров’я» на тему «Репродуктивне здоров’я – основа  здорової та щасливої  родини.»  Зустріч відбулася відповідно до плану роботи методооб’єднання, в рамках комплексної  міської програми «Здоров’я тернополян» на період 2016-2018 роки»
На зустрічі були присутні дев’ятикласники навчальних закладів міста. Вони мали можливість поспілкуватись з спеціалістами Міжнародного благодійного фонду «Дар життя» та громадської організації «Християнський навчальний центр «Успіх».
Зустріч проходила у формі довірливого, інтерактивного спілкування. Школярі переглянули відео, слайди,  уявили  свій розвиток в лоні матері, пройнялись думкою про   важливість великого щастя материнства та батьківства в житті кожної людини.
4. 13 жовтня 2016р. на базі Тернопільської гімназії методистом з основ здоров’я був проведений відкритий урок  основ здоров'я ( 8 кл.) за новим Державним стандартом базової і повної середньої освіти. Тема уроку "Безпека харчування. Отруйні рослини та гриби. Харчові отруєння . Перша допомога при харчових отруєннях."
5. 26 жовтня 2016 р. о 12.30 год. на базі ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі»  відбувся форум «Здорова молодь сьогодні - здорова нація завжди». З метою проведення  профорієнтаційної роботи школярі м. Тернополя були залучені до безпосередньої участі у форумі. 
У програмі форуму:
- дискусія «Міфи і реальність про здорову їжу»;
- дегустація страв з натуральних продуктів харчування;
- творчі візерунки за участю солістів народної вокальної художньої студії
«Сузір’я».
  Делеговані представники зі шкіл мали можливість виступити з рефератами, презентаціями (учні ТЗОШ №10, ТНВК ШПЛ №2) та отримати сертифікати учасників форуму.
6. Практичні  заняття з надання першої  допомоги  для  учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до  листа Управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 02.11.2016р. № 2515/04  проводяться  на базі навчально-тренінгового центру ДВНЗ ТДМУ ім. Я. Горбачевського МОЗ України за адресою: вул. Чехова, 3 ( кожного понеділка).
7. 28 та 29 листопада 2016 рокудля школярів 9 кл ЗНЗ  на базі ТЗОШ №4 відбулися  квести  «Наркотикам-ні». Зустріч відбулася відповідно до плану роботи методооб’єднання, в рамках реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року.
Мета :
      - активізація молодіжного руху за здоровий cпociб життя;
    - набуття та засвоєння дітьми i молоддю нових знань про здоровий cпociб життя;
    - підвищення рівня інформованості молоді з питань профілактики наркоманії, захворювань на ВІЛ/СНІД, тощо;
    - популяризація технологій навчання щодо формування здорового способу життя;
    - виявлення, обмін i розповсюдження кращого досвіду із запобігання негативним проявам серед дітей i молоді засобами мистецтва;
    - упровадження нових форм організації змістовного дозвілля дітей і молоді.
Форма проведення : Квест.
Співорганізатори: міжшкільний клуб ”Планета здоров'я”, методоб’єднання вчителів «Основ здоров’я», ТКМЦНОІМ, ТЗОШ №4, КУТОР “Тернопільський обласний наркологічний диспансер.
8. 12, 13 грудня на базі ТЗОШ №10 відбулися   тренінги «Як вберегти себе від ВІЛ\СНІД інфекції»для школярів 9 кл. навчальних закладів міста.
9.      Участь педагогів міста у навчальному семінарі за програмою взаємодії школи та батьків «7 кроків назустріч» на базі  Тернопільського обласного комунального інституту  післядипломної педагогічної освіти;
10.   Конференція - тренінг для учителів основ здоров’я, психологів та класних керівників на основі навчальної програми факультативного курсу (10-11 кл.) « Життя на роздоріжжі. Твій вибір» (на тазі ТНВК «Загальноосвітня школа I-III ступенів-медичний ліцей №15,ТЗОШ №20);
11.  Активізовано співпрацю з КУТОР Тернопільським обласним наркологічним диспансером та розроблено графік проведення  лекцій, бесід і батьківських зборів  у навчальних закладах з профілактики  вживання школярами психоактивних речовин;
12.  Запроваджено факультативні курси «Молодь на роздоріжжі», «Кроки до порозуміння», рекомендовані МОН України з формування здорового способу життя  за рахунок варіативної складової з дотриманням наступності і неперервності шкільної превентивної освіти;
13.  Запроваджено інтерактивні форми та методи первинної профілактики залежностей і шкідливих звичок у дітей з використанням матеріалів  інформаційно – освітньої протиалкогольної програми «Сімейна розмова»(на базі ТЗОШ №19);
14.  Залучено засоби масової інформації (теле- та радіопередачі, преса,  санбюлетні, пам’ятки) з метою висвітлення змісту заходів щодо пропаганди здорового способу життя серед школярів та підвищення їх обізнаності з питань профілактики тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин ;
15.  Для проведення профорієнтаційної роботи, для активізації роботи з обдарованими учнями створено міжшкільний учнівський клуб «Планета здоров’я».
16.  Розширено мережу закладів «Сприяння здоров’ю» з 2 (ТЗОШ №19,16 )до 8 (ТЗОШ№11,20 Тернопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I-III  ступенів- медичний ліцей №15», Тернопільський  навчально-виховний комплекс « Спеціалізована загальноосвітня школа I ступеня - дошкільний навчальний заклад» №35 Тернопільський дошкільний навчальний заклад №34 Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 27 )
17.   Організовано  підготовку  статей для участі вчителів основ здоров’я у Всеукраїнській  заочній  науко­во-практичній  конференції  з міжнародною учас­тю «Педагогіка здоров’я».
Козловська Л.П. «Здоров’язбережувальні аспекти сучасного уроку».
Видано посібник «Тиждень здоров’я» укладач Банах С.В., гімназія «Гармонія» Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола.
18.   Педагоги мали  можливість презентувати нові  цікаві творчі знахідками в щорічному часописі «Освітянський альманах.Слово вчителя»:
 «Здоров’язберігаючі технології-інноваційний крок в освіті» (Оксана Здирок, вчитель основ здоров’я Тернопільської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 18);
«Формування в учнів компетентнісного ставлення до власного здоров’я» (Світлана Банах, гімназія «Гармонія» Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола)

19.  20-30 вересня проведено моніторингове  дослідження здоров’язберігаючого аспекту навчального середовища на базі ТЗОШ №11 відповідно до плану роботи ТОКІППО .